STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov

Predaj a prenájom :

- Skladových stanov

- Spoločenských stanov

- Mobilných hál

- Výstavných hál

STANY-EU, s.r.o.

tel.: +421 907 652 111

e-mail: info@stany-eu.sk

web: www.stany-eu.sk

IČO: 35 964 383 


ZÁSAH O SPRACOVATESKÝCH INNOSTIACH PREVÁDZKOVATEA 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PODNIKATESKEJ INNOSTI PRE ZÁKAZNÍKOV, DODÁVATEĽOV, MARKETING A NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVÝCH STRÁNOK

Spolonos STANY-EU, s.r.o., so sídlom Hadovce 10, 945 01 Komárno, IO: 35 964 383, spolonos je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka . 17319/N, venuje ochrane osobných údajov vekú pozornos. V súlade s nariadením (EU) 2016/279, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (alej ako „nariadenie“ alebo „GDPR“) sme sa preto rozhodli vyda tieto Zásady spracovaní osobných údajov (alej len „Zásady“).
Úelom tohto dokumentu je predovšetkým poskytnú informácie o tom, aké osobné údaje Spolonos ako správca spracúva o fyzických osobách pri podnikateskej innosti, akým spôsobom, k akým úelom a ako dlho, komu a z akého dôvodu ich môže preda, a rovnako ich informova o tom, aké práva fyzických osobách v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov naleží.
PREVÁDZKOVATE:
STANY-EU, s.r.o.
so sídlom Hadovce 10, 945 01 Komárno
IO: 35 964 383
spolonos je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka . 17319/N

1.
ÚEL SPRACÚVANIA:
Zmluvy
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVATESKEJ INNOSTI:
Plnenie zmluvy poda l. 6 ods. 1 psím. b) GDPR. Obchodný zákonník, Obiansky zákonník a iné všeobecne záväzné právne predpisy
KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB
Fyzické osoby – zmluvné strany, štatutárny orgán alebo osoby oprávnené kona v mene zmluvnej strany
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Bežné osobné údaje
identifikané a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikané údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej kona v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy
LEHOTA NA VÝMAZ OÚ
Po dobu trvania zmluvy a po ukonení zmluvy najdlhšie po dobu plynutia premlacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzahu alebo vzniknutých na jeho základe
1
KATEGÓRIA PRÍJEMCOV
Zmluvné strany, osoba poverená vedením útovníctva, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru
OZNAENIE TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
BEZPENOSTNÉ OPATRENIA (TECHNICKÉ A ORGANIZANÉ)
Uzamykatená kancelária, uzamykatená skria, zabezpeenie poítaa antivírovým programom, zabezpeenie poítaa heslom

2.
ÚEL SPRACÚVANIA:
Útovné a daové úely
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVATESKEJ INNOSTI:
Plnenie zákonnej povinnosti poda l. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, osobitné zákony v oblasti útovníctva a správy daní
KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB
Fyzické osoby – zmluvné strany, štatutárny orgán alebo osoby oprávnené kona v mene zmluvnej strany
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Bežné osobné údaje
LEHOTA NA VÝMAZ OÚ
10 rokov
KATEGÓRIA PRÍJEMCOV
Daový úrad, sprostredkovate
OZNAENIE TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
BEZPENOSTNÉ OPATRENIA (TECHNICKÉ A ORGANIZANÉ)
Uzamykatená kancelária, uzamykatená skria, zabezpeenie poítaa antivírovým programom, zabezpeenie poítaa heslom

3.
ÚEL SPRACÚVANIA:
Vedenie registratúry
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVATESKEJ INNOSTI:
l. 89 GDPR, zákon . 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB
Fyzické osoby – zmluvné strany, štatutárny orgán alebo osoby oprávnené kona v mene zmluvnej strany
2
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Bežné osobné údaje
LEHOTA NA VÝMAZ OÚ
10 rokov
KATEGÓRIA PRÍJEMCOV
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt
OZNAENIE TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
BEZPENOSTNÉ OPATRENIA (TECHNICKÉ A ORGANIZANÉ)
Uzamykatená kancelária, uzamykatená skria, zabezpeenie poítaa antivírovým programom, zabezpeenie poítaa heslom

4.
ÚEL SPRACÚVANIA:
Plnenie povinností vo vzahu k Obchodnému registru
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVATESKEJ INNOSTI:
Plnenie zákonnej povinnosti poda l. 6 ods. 1 psím. c) GDPR. Obchodný zákonník, zákon o obchodnom registri, vyhláška MS SR . 25/2004 Z.z.
KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB
Fyzické osoby – štatutárny zástupca, spoloník a iné osoby, ktorých údaje sa zapisujú do Obchodného registra a ukladajú do Zbierky listín
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Bežné osobné údaje
LEHOTA NA VÝMAZ OÚ
10 rokov
KATEGÓRIA PRÍJEMCOV
Registrový súd
OZNAENIE TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
BEZPENOSTNÉ OPATRENIA (TECHNICKÉ A ORGANIZANÉ)
Uzamykatená kancelária, uzamykatená skria, zabezpeenie poítaa antivírovým programom, zabezpeenie poítaa heslom


STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov | pagody
Rozmery (v metroch)

šírka - A                     
bočná výška - C                 
hrebeňová výška - E


5x5
2,3

STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov | easyflex
Rozmery (v metroch)

šírka - A                             
bočná výška - C                 
hrebeňová výška - D            
modul - B3                    


10
2,8    
4,48
5


10        3,4
4,88
5


15        3,4
5,69
5
STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov | multiflex
Rozmery (v metroch)

šírka - A                             
bočná výška - C                 
hrebeňová výška - D            
modul - B3                    


8
2,3    
3,75
3


10        2,4
4,12
3
STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov | uniflex
Rozmery (v metroch)

šírka - A                             
bočná výška - C                 
hrebeňová výška - D            
modul - B3                    


10
3,4    
4,87
5


10        4
5,47
5


12
3,4
5,2
5            


12
4
5,8
5


15
3,4
5,68
5            


15
4
6,28
5
STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov | uniflex
Rozmery (v metroch)

šírka - A                             
bočná výška - C                 
hrebeňová výška - D            
modul - B3                    


20
3,4    
6,5
5


20        4
7,1
5


21
3,4
6,66
5            


21
4
7,26
5


25
3,4
7,31
5            


25
4
7,92
5
STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov | maxiflex
Rozmery (v metroch)

šírka - A                             
bočná výška - C                 
hrebeňová výška - D            
modul - B3                    


20
3,4    
6,5
5


20        4
7,1
5


25
3,4
7,3
5            


25
4
7,9
5


30
3,4
8,1
5            


30
4
8,7
5


40
3,4
9,7
5            


40
4
10,3
5


50
4
11,4
5


50
4
12,0
5
STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov | emporium
Rozmery (v metroch)

šírka - A                             
bočná výška - C                 
hrebeňová výška - D            
modul - B3                    


10
6,8    

5


15        6,8

5


20
6,8

5            


25
6,8

5


30
6,8

5